Царичанський район
www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25.03.2019 смт Царичанка № Р-62/0/385-19


Про затвердження плану заходів
на 2019 рік щодо наповнення місцевих
бюджетів, ефективного використання
бюджетних коштів та посилення
фінансово-бюджетної дисципліни

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами), від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (зі змінами), від 23 січня 2015 року № 11 “Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (зі змінами) та від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 березня 2019 року № Р-102/0/3-19 “Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни”, на виконання рішення районної ради від 19 грудня 2018 року № 379-27/VІI “Про районний бюджет на 2019 рік”(зі змінами), з метою забезпечення належного виконання місцевих бюджетів та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, інших соціальних виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:

1. Затвердити план заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни (далі – План заходів), що додається.

2. Рекомендувати сільським головам та головам об’єднаних територіальних громад розробити, затвердити та розмістити на сайтах місцевих рад заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

3. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису асигнувань районного бюджету на 2019 рік (разом з необхідними обґрунтуваннями) подаються розпорядниками коштів районного бюджету до фінансового управління райдержадміністрації за особистим підписом їх керівників.

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:
1) з метою забезпечення своєчасного, раціонального та у повному обсязі використання коштів районного бюджету проводити фінансування видатків у такому порядку:
соціально захищених видатків, а саме видатків на:
заробітну плату з нарахуваннями – до 20 числа та до 5 числа місяця з урахуванням термінів її виплати та зареєстрованих фінансових зобов’язань відповідно до затвердженого помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету;
оплату енергоносіїв та комунальних послуг, продуктів харчування, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань та з урахуванням залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників;
допомоги у частині виконання програмних заходів – на підставі пропозицій головних розпорядників коштів районного бюджету, підготовлених за формою згідно з додатком 1;
решту соціально захищених видатків – з урахуванням відповідних термінів виплат;
інших видатків загального фонду районного бюджету – відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань та залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників та на підставі пропозицій головних розпорядників коштів районного бюджету і з урахуванням можливостей бюджету та пріоритетності проведення видатків (додаток 1), в частині видатків на будівництво, охорону навколишнього природного середовища, дорожнє та житлово – комунальне господарство – відповідно до додатків 1-2 до розпорядження з обов’язковим наведенням у графі «Обґрунтування» в розрізі об’єктів та заходів такої інформації:
у разі проведення попередньої оплати за капітальними видатками – реквізити небюджетних рахунків, відкритих на ім’я виконавців робіт, надавачів товарів і послуг в органах Державної казначейської служби України у встановленому законодавством порядку, та договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг;
у разі здійснення оплати виконаних робіт (наданих товарів і послуг) - реквізити договору підряду (контракту) на виконання робіт (здійснення технічного, авторського нагляду); договору про закупівлю товарів і послуг; актів приймання виконаних робіт, проведеного технічного, авторського нагляду, поставки товарів і послуг; рахунку про внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта тощо;
зі спеціального фонду районного бюджету – відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів районного бюджету у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань (додаток 1), за галузями виробничої сфери – відповідно до додатків 1-2.
2) забезпечити підготовку розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету та їх затвердження головою райдержадміністрації.;
3) у разі необхідності брати участь у проведенні Східним офісом Держаудитслужби аудитів та інспектуванні (ревізіях) місцевих бюджетів та реалізації наданих пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів для досягнення визначених цілей.

5. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити надання до фінансового управління райдержадміністрації відповідних пропозицій на фінансування видатків районного бюджету у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків відповідно до додатків 1-2 до цього розпорядження.

6. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації – головних розпорядників коштів районного бюджету, керівників бюджетних установ, рекомендувати сільським головам забезпечити:
1) відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету (для розпорядників коштів – обсягу бюджетних призначень) на відповідний бюджетний період;
2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;
3) безумовне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку плановими призначеннями потреби місцевих бюджетів у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
4) своєчасність затвердження, внесення змін до паспортів бюджетних програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880 (зі змінами);
5) здійснення постійного моніторингу виконання бюджетних програм з метою оцінки їх ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат бюджету;
6) проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, недопускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;
7) укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;
8) здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплексу конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат;
9) упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;
10) попереджувати факти необґрунтованого використання бюджетних коштів, забезпечувати в установленому порядку внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням ними бюджетних коштів для дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до статей 22 та 26 Бюджетного кодексу України.

7. Заступникам голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень проводити щоквартальне заслуховування підпорядкованих головних розпорядників коштів з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та за результатами заслуховування, у разі необхідності ініціювати розгляд відповідних питань на засіданнях колегій райдержадміністрації.

8. Рекомендувати управлінню Державної казначейської служби України у Царичанському районі:
забезпечити безперебійне отримання від розпорядників бюджетних коштів платіжних документів для здійснення оплати видатків, передбачених у місцевих бюджетах, у тому числі соціально захищених;
здійснювати відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України платежі розпорядникам коштів місцевих бюджетів за видатками загального фонду місцевих бюджетів на виконання інших заходів, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), у разі відсутності простроченої заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за спожиті енергоносії.

9. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити подання щокварталу, до 07 числа місяця, наступного за звітним кварталом до департаменту фінансів облдержадміністрації узагальненої інформації про хід виконання завдань, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 березня 2019 року № Р-102/0/3-19 “Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни ”.

10. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.Голова райдержадміністрації Р.В.БУЛЕНОК
Додаток.docДодаток 1.doc